Галоўная

Факультэт

Ідэалагічная і выхаваўчая работа

Адукацыйны працэс

Студэнтам

Абітурыенту

Палажэнне аб Савеце

Палажэнне аб Савеце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта


ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад рэктара БДУ
ад 19 снежня 2011 г. № 550-ОД

 

ГЛАВА 1
Агульныя палажэнні

1. Савет гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (далей Савет факультэта) - асноўны орган самакіравання факультэта.
2. Старшынёй Савета гістарычнага факультэта з'яўляецца дэкан факультэта, які ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва яго дзейнасцю.
3. Бягучую дзейнасць Савета гістарычнага факультэта забяспечвае сакратар, які выбіраецца Саветам з ліку сваіх членаў.
4. Тэрмін паўнамоцтваў Савета гістарычнага факультэта - тры гады.
5. Савет гістарычнага факультэта ў сваёй дзейнасці кіруецца патрабаваннямі дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, Статутам БДУ, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі БДУ, гэтым Палажэннем.

 

ГЛАВА 2
СКЛАД І ФАРМАВАННЕ САВЕТА ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

6. Склад Савета гістарычнага факультэта зацвярджаецца загадам рэктара БДУ ў колькасці ад 10 да 30 чалавек, але не больш за 20% ад агульнай колькасці педагагічных і навуковых работнікаў факультэта.
7. Па пасадзе ў склад Савета гістарычнага факультэта ўваходзяць дэкан (старшыня), яго намеснікі, загадчыкі кафедраў.
Дэканам факультэта могуць быць прызначаныя ў склад Савета гістарычнага факультэта не больш за 10% членаў ад агульнага складу Савета гістарычнага факультэта.
Астатнія члены Савета гістарычнага факультэта абіраюцца таемным галасаваннем.
8. У склад Савета гістарычнага факультэта абіраюцца:

- на сходзе працоўнага калектыву факультэта – дактары навук і прафесары, якія працуюць на факультэце, кандыдаты навук і дацэнты, выкладчыкі і навуковыя работнікі без вучонай ступені, іншыя прадстаўнікі педагагічных, навуковых работнікаў факультэта, а таксама не больш за двух прадстаўнікоў агульнаўніверсітэцкіх і міжфакультэцкіх кафедраў;
- грамадскімі арганізацыямі - адзін прадстаўнік прафбюро супрацоўнікаў, адзін прадстаўнік савета стараст і адзін прадстаўнік ад студэнцкіх арганізацый.

9. У склад Савета гістарычнага факультэта могуць быць выбраны на сходзе працоўнага калектыву факультэта прадстаўнікі навуковых і вытворчых арганізацый, якія ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы і павышэнні кваліфікацыі спецыялістаў і ў сумесных навуковых даследаваннях.

 

ГЛАВА 3
ПРАВА І ФУНКЦЫІ САВЕТА ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

10. Савет гістарычнага факультэта:

10.1. вырашае найважнейшыя пытанні рэалізацыі Палітыкі БДУ ў галіне якасці, арганізацыі адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў факультэта, навукова-даследчай дзейнасці, міжнароднага супрацоўніцтва, развіцця факультэта;
10.2. прапануе пералік спецыяльнасцяў і вызначае пералік спецыялізацый, па якіх вядзецца навучанне на факультэце;
10.3. зацвярджае планы і справаздачы па вучэбна-метадычнай, выхаваўчай і навукова-даследчай працы, якая выконваецца на факультэце;
10.4 распрацоўвае стратэгію развіцця факультэта, сцвярджае мэты ў галіне якасці;
10.5. праводзіць аналіз выканання мэтавых паказчыкаў, маніторынг асноўных і забяспечвальных працэсаў факультэта, зацвярджае планы карэкціруючых і папераджальных дзеянняў;
10.6. уносіць прапановы аб адкрыцці новых адукацыйных праграм на першай і другой ступенях адукацыі, сцвярджае пералік спецыялізацый, па якіх вядзецца навучанне на факультэце;
10.7. сцвярджае распрацаваныя кафедрамі навучальныя праграмы па дысцыплінах внузскага кампанента, па выбары студэнта, спецкурсах і факультатыўных дысцыплінах; праграмы практык;
10.8. уносіць прапановы па стварэнні, рэарганізацыі або ліквідацыі кафедраў, іншых структурных падраздзяленняў факультэта, вызначае асноўныя напрамкі іх дзейнасці;
10.9. вылучае кандыдатаў на прысуджэнне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, на абранне ў склад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, ва ўстаноўленым парадку ўносіць прапановы аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі і прысваенні ганаровых званняў;
10.10. сцвярджае сімволіку (рэквізіты) факультэта;
10.11. уносіць прапановы па парадку прыёму ў БДУ;
10.12. уносіць прапановы аб прысваенні вучоных званняў у адпаведнасці з парадкам, вызначаным ВАК Беларусі і БДУ;
10.13. праводзіць абранне i перавыбранне па конкурсе на пасады асістэнтаў, выкладчыкаў, старэйшых выкладчыкаў, дацэнтаў, малодшых навуковых супрацоўнікаў і навуковых супрацоўнікаў і рэкамендуе кандыдатуры да абрання і перавыбранню на пасады прафесараў, загадчыкаў кафедрамі, галоўных навуковых супрацоўнікаў, загадчыкаў навукова-даследчымі лабараторыямі (далей НДЛ) ;
10.14. сцвярджае індывідуальны план працы аспірантаў, дактарантаў, сушукальнікаў, тэмы кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, навуковых кіраўнікоў (кансультантаў) аспірантаў, дактарантаў, сушукальнікаў;
10.15. абірае прадстаўнікоў у склад Савета БДУ;
10.16. заслухоўвае справаздачы дэкана, загадчыкаў кафедрамі, загадчыкамі НДЛ аб арганізацыйнай, вучэбнай, выхаваўчай навукова-метадычнай і навукова-даследчай працы, падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі
10.17. вылучае кандыдатаў на пасаду дэкана факультэта;
10.18. прымае рашэнне аб накіраванні ў дактарантуру, на стажыроўку;
10.19. хадайнічае перад саветам БДУ аб прызначэнні пенсіі за асаблівыя заслугі перад Рэспублікай Беларусь;
10.20. забяспечвае павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з улікам патрабаванняў сучасных ведаў, укараненне ў практыку перадавых метадаў навучання;
10.21. праводзіць аналіз задаволенасці спажыўцоў адукацыйных і іншых паслуг, што аказваюцца ўніверсітэтам;
10.22. дае рэкамендацыі для паступлення ў магістратуру выпускнікам бягучага года, у аспірантуру і дактарантуру;
10.23. рэкамендуе да выдання падручнікі, вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, манаграфіі работнікаў факультэта;
10.24. уносіць прапановы аб узнагароджанні ўзнагародамі ўрада і парламента Рэспублікі Беларусь;
10.25. вырашае іншыя пытанні, прадугледжаныя лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі БДУ, Статутам БДУ і актамі заканадаўства.

 

ГЛАВА 4
ПАРАДАК РАБОТЫ САВЕТА ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

11. Пасяджэнні Савета гістарычнага факультэта праводзяцца не радзей за шэсць разоў у год.
12. Пасяджэнні Савета гістарычнага факультэта лічацца правамоцнымі, калі ў іх прымаюць удзел не менш як дзве трэці яго складу.
13. Рашэннi Савета гістарычнага факультэта прымаюцца простай большасцю галасоў.
14. Пры роўнай колькасці галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні Савета гістарычнага факультэта.
15. Пры прыняцці рашэнняў па кадравых пытаннях праводзіцца тайнае галасаванне праз бюлетэні.
Тайнае галасаванне можа быць праведзена і па іншых пытаннях, калі за гэта рашэнне прагаласуе большасць членаў Савета гістарычнага факультэта.

 

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

16. Рашэнне Савета гістарычнага факультэта афармляецца пратаколам і ўступае ў сілу з моманту яго падпісання дэканам факультэта.
17. Рашэнні Савета гістарычнага факультэта абавязковыя для структурных падраздзяленняў факультэта і службовых асоб факультэта.
18. У выпадку нязгоды дэкана з рашэннем Савета гістарычнага факультэта спрэчныя пытанні выносяцца на паўторны разгляд і лічацца прынятымі, калі за іх прагаласавала не менш як дзве трэці спісачнага складу членаў Савета гістарычнага факультэта.
19. Член Савета гістарычнага факультэта можа быць выведзены з яго складу па рашэнні кваліфікаванага большасці галасоў.

Адобрана сходам працоўнага калектыву гістарычнага факультэта (пратакол № 1 ад 29 лістапада 2011 г.)

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105   konst   logo1 RUS

Кантакты

220037, г. Мінск, вул. Мендзялеева, д. 36
тэл. +375 17 360-09-14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. План праезду

Графік працы:
панядзелак–пятніца 8.20–20.30
субота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика