Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі

Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі

1Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. - 304 с.

ISBN 978-985-485-977-4.

Зборнік прысвечаны юбілею вядомага беларускага гісторыка, крыніцазнаўца, археографа М.М. Улашчыка. У яго ўвайшлі артыкулы аб навуковай дзейнасці вучонага, а таксама даследаванні, якія знаходзяцца ў рэчышчы тэматыкі М.М. Улашчыка.

Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам і аспірантам гістарычнага факультэта БДУ.

 

 

 

 

 

ЗМЕСТ

ПРАДМОВА

Раздзел 1
УКЛАД М. М. УЛАШЧЫКА Ў ГІСТАРЫЯГРАФІЮ, КРЫНІЦАЗНАЎСТВА, АРХЕАГРАФІЮ БЕЛАРУСІ

Валахановіч А. I. Славуты беларускі гісторык — наш зямляк. Да 100-годдзя з дня нараджэння М. М. Улашчыка
Дзянісаў А. У. Успаміны М. М. Улашчыка як крыніца па вывучэнні гісторыі краязнаўчага руху ў БССР 1920-х гг.
Жук Т. I. Рукапісны архіў М. М. Улашчыка ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Запартыка А. М. Калекцыя дакументаў Мікалая Мікалаевіча Улашчыка ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь
Иванова О. С. Личный архив Н. Н. Улащика и его источниковедческий анализ
Иоффе Э. Г. Н. Н. Улащик как историк социально-экономического развития Беларуси XIX в.
Каўка А. К. Беларусамі становяцца... Самапазнаўчыя сэнсы «Хронікі» Мікалая Улашчыка
Киселев А. А. Феномен «западнорусизма» в интерпретации Н. Н. Улащика
Мароз В. К. Моўныя аспекты беларускага летапісання ў працах Міколы Улашчыка
Сацукевіч І.І. Уклад М. М. Улашчыка ў развіццё беларускай тапанімікі
Старавойтава Н. П. Імя Мікалая Улашчыка ў беларускай медыявістыцы
Хорошкевич А. Л. Ответственность историка перед обществом. Пример Н. Н. Улащика

Раздзел 2
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ РАЗВІЦЦЯ КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

Бригадина О. В. Борьба с формализмом и «безродным космополитизмом» в СССР в документах и воспоминаниях
Довгялло М. С. Первое правительство «земледельцев» в Европе и его реформы
Ершова О. И. Статистические материалы как источник по истории начальной школы Беларуси пореформенного периода (60—90-е гг. XIX в.)
Жарко С. Б. Западноевропейские источники о военной тактике монгольской армии XIII в.
Казакоў Л. Ю. Інвентарныя вопісы маёнткаў як крыніца па вывучэнні эвалюцыі феадальнай гаспадаркі Беларусі XVI — першай паловы XVII ст.
Карев Д. В. Православная церковь и белорусское общество X — начала XXI в.: государственность, экономика, культура (Историографические и источниковедческие аспекты проблемы)
Клімаў I. П. Беларускія і ўкраінскія катэхізісы XVI—XVIII ст.: крытэрыі адбору помнікаў (некаторыя метадалагічныя заўвагі)
Кныш О. В. Статистические источники по истории маргинальных групп населения Беларуси второй половины XIX в.
Коваль В. Перыядычныя выданні беларускай дыяспары як крыніца па айчыннай гісторыі
Котаў А. I. Крыніцазнаўчая база гісторыі Беларусі перыяду Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (1939—1945 гг.)
Лебедев А. Д. Документальные источники по истории католического костела в БССР (20—30-е гг. XX в.)
Луговцова С. Л. Оценка личности и деятельности князя Василия (Константина) Острожского в украинской историографии
Орлова Н. Е. Проблема формирования системы начального образования в Англии в первой половине XIX в.: источниковедческий ракурс
Пищальникова А. А. Белорусские студенческие организации в Российской империи в конце XIX — начале XX в.: некоторые аспекты изучения проблемы
Попов М. А. Схематизм как исторический источник по истории Римско-католической церкви на Беларуси
Савицкий Э. М. Источники по истории предпринимательства в архивах Беларуси
Самахвалаў Дз. С. Гістарычная ідэнтычнасць і яе асвятленне ў беларускай гістарыяграфіі
Серак Е. В. Система наказания участников восстания 1863—1864 гг. в Беларуси: источниковедческий аспект
Сідоранка В. М. Польскамоўныя афіцыйна-дакументальныя матэрыялы БССР 20—30-х гг. XX ст. як актуальная праблема крыніцазнаўства
Смирнова Е. Д. Оливье де Ля Марш и его Мемуары: источниковые свидетельства о средневековой повседневности
Старасціна В. В. Палеаграфічная характарыстыка Кітаба Яна Лебедзя (1771 г.)
Третьяк Е. И. Общественно-политическая жизнь России первой трети XIX в. на страницах «Мемуаров» графа Олизара
Філатава А. М. Тэрытарыяльная палітыка Расійскай імперыі на заходніх межах у канцы XVIII ст.: гістарыяграфія
Ходзін С. М. Традыцыі і перспектывы развіцця крыніцазнаўства ў Беларускім дзяржаўным універсітэце
Шумейко М. Ф. Переписка как исторический источник и особенности ее сохранения и публикации
Яноўская В. В. Моўнае пытанне ў рымска-каталіцкім касцёле Беларусі (60-я гг. XIX — пачатак XX ст.): славянская і літоўская гістарыяграфія

Раздзел 3
ТЭАРЭТЫЧНЫЯ I МЕТАДЫЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ АРХІВАЗНАЎСТВА I АРХЕАГРАФІІ

Антановіч 3. В. Архіў і бібліятэка пінскага францысканскага кляштара ў XIX ст. як частка сацыякультурнай спадчыны Піншчыны
Банасюкевич В.Д. Проблемы кодификации нормативно-методического обеспечения архивного дела
Гярновіч Т. Дз. Праблема архіўнай рэстытуцыі: тэрміналагічны аспект
Иванов Ю. Н. Основные критерии отбора документов с позиций исторической ценности и достоверности
Крывічаніна К. А. Міжнародныя сувязі гісторыкаў-архівістаў (1991—2005 гг.)
Кулажанка У. Г. Дакументальныя крыніцы па гісторыі беларускай праваслаўнай царквы XX ст. у архівах Беларусі: праблемы іх публікацыі і навуковага выкарыстання
Нестерович Ю. В. О различении понятий археографической работы и публикационной деятельности
Латушкін А. М. Экспедыцыя Віленскай навучальнай акругі і Віленскай археаграфічнай камісіі ў Нясвіжскі архіў Радзівілаў у 1867 г.
Рыбчонок С. А. Сохранность основных генеалогических источников в НИАБ: сравнительный анализ и оценка возможности проведения исследования
Скалабан В. У, Тумаш М. Я. Да праблемы выяўлення і выкарыстання дакументаў па гісторыі беларускай літаратуры ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Невядомыя лісты Якуба Коласа 1941 г.
Федосов В. В. О теории архивоведения, его объекте и предмете
Химина Н. И. О подготовке «Летописи истории архивного дела Российской Федерации (1990—2004 гг.)»
Шиптенко С. А. Новые религиозные движения как источники комплектования государственных архивов Беларуси

Раздзел 4
ПРАБЛЕМЫ ТРАДЫЦЫЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ ГІСТОРЫКАЎ I АРХІВІСТАЎ. ПРАПАГАНДА ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ

Баранова Е. В. Деятельность В. И. Пичеты по организации изучения и сохранения исторического наследия Беларуси
Голобурда М. А. Исторические электронные библиотеки и собрания
Гужаловский А. А. Органы охраны и управления историко-культурным наследием Беларуси: проблемы координации
Кузьма Д. I. Праблема выкарыстання гістарычнага вопыту ў працэсе фармулявання беларускай нацыянальнай ідэі
Лагун С. Н. Образ историка-архивиста в современной художественной литературе
Михеенок Т. С. Современные требования к образованию и знаниям архивиста
Яноўскі А. А. Захаванне сацыяльнай памяці інтэлігенцыяй БДУ ў першыя гады яго дзейнасці (Да пастаноўкі пытання)

 

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105konst   

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика