Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

1 выпуск

1 выпуск. Працы гістарычнага факультэта БДУ

 1

Працы гістарычнага факультэта БДУ.
Выпуск 1.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 1 / Рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — 318 с.

ISBN 985-485-624-0.

Першы выпуск зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» пачынае серыю штогадовага навуковага выдання, якое ўключае ўсю палітру тэматыкі гістарычных даследаванняў. У выпуску прадстаўлены рубрыкі «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія і крыніцазнаўства», «Метады гістарычнага даследавання», «Рэцэнзіі», «Навуковае жыццё» і інш.

Для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў гуманітарных спецыяльнасцей, усіх, каго цікавіць развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі.

 

 

 

 

ЗМЕСТ

Ходзін С. М. Гістарычная навука ў XXI ст.: праблемы для асэнсавання. Скачать...

АЙЧЫННАЯ ГІСТОРЫЯ

Бастун Д. Ю. Палітыка ўрада Другой Рэчы Паспалітай у адносінах да пратэстанцкіх канфесій на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. Скачать...
Болсун Г. А. Аграрная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси (1941–1944). Скачать...
Кісялёў Дз. М. Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце ў 90-я гг. ХХ ст. Скачать...
Кныш В. В. Жанчыны і медыцынская справа ў другой палове XIX ст. на Беларусі. Скачать...
Коршук У. К. Беларуская сацыялістычная грамада і праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці Беларусі. Скачать...
Ладысеў У. Ф. Да пытання аб расійскім фактары станаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Скачать...
Макарэвіч В. С. Перасяленне маргінальных катэгорый шляхты з Беларусі ва ўнутраныя і памежныя губерні Расіі ў 30–60-я гг. XIX ст. Скачать...
Маскевіч Г. І. Сацыяльнае становішча кіруючых асоб беларускай вёскі (60–90-я гг. ХІХ ст.). Скачать...
Яровой В. И., Мартыненко В. В. Германская оккупационная власть и проблема становления белорусской государственности в 1918 г. Скачать...

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

Авдеев И. А. Княжество Сун и складывание института «Ба» в Древнем Китае. Скачать...
Жарко С. Б. Российская демократическая печать и гражданская война в США 1861–1865 гг. Скачать...
Колб Е. Г. Французская социалистическая партия в 90-е гг. ХХ в.: поиск стратегии в новых условиях. Скачать...
Орлова Н. Е. Идеологическая составляющая в формировании государственной системы массового образования в Англии (конец XVIII – 60-е гг. ХIX в.). Скачать...
Перзашкевич О. В. Буддизм в эпоху правления Ашоки Маурья (на примере Большого наскального эдикта № 4). Скачать...
Прохоров А. А. О туровских преданиях. Скачать...
Рассадин С. Е. «Samo serce sіowiańszczyzny», или сюрпризы так называемой славянской прародины. Скачать...
Рэвяка К. А. Палкаводзец Пір у антычнай традыцыі і гісторыі. Скачать...
Сальков А. П. Трансильванская проблема в советско-румыно-венгерских отношениях (август 1944 – май 1945 г.). Скачать...
Смирнова Е. Д. К изучению повседневной истории средневековой Чехии: Карл IV Люксембург и его императорская / королевская резиденция замок Карлштейн. Скачать...
Старовойтов М. И. Особенности развития национальных движений и осуществления национально-государственной политики в Беларуси и Украине (первая треть ХХ в.). Скачать...
Фядосік В. А. Узнікненне Рыма ў старабеларускім перакладзе «Рымскага летапісца». Скачать...
Шупляк П. А. Германские профсоюзы в период становления Веймарской республики. Скачать...

АРХЕАЛОГІЯ І ЭТНАЛОГІЯ

Загорульский Э. М. Проблема датирования начала славянского этногенеза. Скачать...
Захаркевич С. А. Социальный статус этнических меньшинств Беларуси в XIV–XVIII вв. Скачать...
Навагродскі Т. А. Выданне «Беларусы» і яго ўклад у этналагічнае вывучэнне Беларусі. Скачать...
Рагачевич Н. В. Белорусское национальное меньшинство в Польше и польско-белорусское культурное сотрудничество на рубеже веков. Скачать...
Церашковіч П. У. Фарміраванне ўкраінскай і беларускай нацый у ХІХ – пачатку ХХ ст.: параўнальны аналіз сацыяльных рэсурсаў. Скачать...

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

Болебрух А. Г. Державное величие и человеческая судьба («Медный всадник» А. С. Пушкина и его источниковая значимость). Скачать...
Гончарова Н. А. Формирование межкультурной компетенции в обучении латинскому языку. Скачать...
Латушкін А. М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914–1941 гг.). Скачать...
Кабярэц І. У. Грамадскія арганізацыі Беларусі ў 60–90-я гг. ХІХ ст.: вынікі крыніцазнаўчага вывучэння. Скачать...

ПІЧЭТАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

Яноўскі А. А. Беларускі перыяд жыцця і дзейнасці У. І. Пічэты (аб увядзенні ў навуковы ўжытак звестак з яго «крымінальнай справы»). Скачать...
Козляков В. Е. Неонародничество об идеях славянского единства (начало ХХ в. – конец 20-х гг.). Скачать...
Сушкевич Л. П. Византия и славяне в трудах академика В. И. Пичеты. Скачать...
Гужалоўскі А. А. Праект рэарганізацыі музейнай сеткі БССР В. Ю. Ластоўскага. Скачать...
Гулюк М. А. Педагогическое образование в белорусских губерниях в начале ХХ в.: Витебский и Могилевский учительские институты. Скачать...
Ершова О. И. Развитие начального народного образования в Виленском учебном округе в 70–90-е гг. XIX в. Скачать...
Iофе Э. Р. Навуковая спадчына К. І. Кернажыцкага. Скачать...
Карасева Е. А. Славистика в научном творчестве Владимира Ивановича Пичеты. Скачать...
Литвиновская Ю. И. Изменения в настроениях крестьянства после войны 1812 г. Скачать...
Меньковский В. И. Англо-американская россика и советика на рубеже ХХ–XXI вв. Скачать...
Сергеенкова В. В. Подготовка и социальный статус учителей начальных школ в России (60–70-е гг. XIX в.). Скачать...
Сидорцов В. Н. Историография и методы социальных наук: к постановке проблемы. Скачать...
Сугако Н. А. Обоснование теории «официальной народности» в трудах М. П. Погодина. Скачать...
Шутова О. М. Наследие модернизма в постмодернистской версии: возвращение Г. Башляра. Скачать...

ХРОНІКА ЖЫЦЦЯ ФАКУЛЬТЭТА

Международная научная конференция «Восточная Европа в древности и средневековье» (А. А. Егорейченко). Скачать...
Акт гістарычнай справядлівасці (У. Ф. Ладысеў). Скачать...
Исторический факультет БГУ глазами студента 70—80-х гг. XX в. (С. А. Пуйман). Скачать...

ЮБІЛЕІ

Эдуард Михайлович Загорульский (А. Н. Ваганова, А. А. Егорейченко, В. А. Теплова). Скачать...

РЭЦЭНЗІІ

Высоцкая Н. Ф. Грицкевич В. П. , Гужаловский А. А. История музеев мира.
Федосик В. А. Меньковский В. И. Власть и советское общество в 1930-е годы: англо-американская историография проблемы.

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ

Дысертацыі, абароненыя супрацоўнікамі і аспірантамі гістарычнага факультэта БДУ у 2003–2004 гг.

СТАРОНКІ ПАМЯЦІ

Уладзімір Пятровіч Емяльянчык.
Уладзімір Мікалаевіч Міхнюк.
Сергей Вадимович Позняк.
Людмила Петровна Сушкевич (Беляева).

 

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105konst   

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика