Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

1 выпуск

1 выпуск. Працы гістарычнага факультэта БДУ

 1

Працы гістарычнага факультэта БДУ.
Выпуск 1.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 1 / Рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — 318 с.

ISBN 985-485-624-0.

Першы выпуск зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» пачынае серыю штогадовага навуковага выдання, якое ўключае ўсю палітру тэматыкі гістарычных даследаванняў. У выпуску прадстаўлены рубрыкі «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія і крыніцазнаўства», «Метады гістарычнага даследавання», «Рэцэнзіі», «Навуковае жыццё» і інш.

Для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў гуманітарных спецыяльнасцей, усіх, каго цікавіць развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі.

 

 

 

 

ЗМЕСТ

Ходзін С. М. Гістарычная навука ў XXI ст.: праблемы для асэнсавання. Скачать...

АЙЧЫННАЯ ГІСТОРЫЯ

Бастун Д. Ю. Палітыка ўрада Другой Рэчы Паспалітай у адносінах да пратэстанцкіх канфесій на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. Скачать...
Болсун Г. А. Аграрная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси (1941–1944). Скачать...
Кісялёў Дз. М. Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце ў 90-я гг. ХХ ст. Скачать...
Кныш В. В. Жанчыны і медыцынская справа ў другой палове XIX ст. на Беларусі. Скачать...
Коршук У. К. Беларуская сацыялістычная грамада і праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці Беларусі. Скачать...
Ладысеў У. Ф. Да пытання аб расійскім фактары станаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Скачать...
Макарэвіч В. С. Перасяленне маргінальных катэгорый шляхты з Беларусі ва ўнутраныя і памежныя губерні Расіі ў 30–60-я гг. XIX ст. Скачать...
Маскевіч Г. І. Сацыяльнае становішча кіруючых асоб беларускай вёскі (60–90-я гг. ХІХ ст.). Скачать...
Яровой В. И., Мартыненко В. В. Германская оккупационная власть и проблема становления белорусской государственности в 1918 г. Скачать...

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

Авдеев И. А. Княжество Сун и складывание института «Ба» в Древнем Китае. Скачать...
Жарко С. Б. Российская демократическая печать и гражданская война в США 1861–1865 гг. Скачать...
Колб Е. Г. Французская социалистическая партия в 90-е гг. ХХ в.: поиск стратегии в новых условиях. Скачать...
Орлова Н. Е. Идеологическая составляющая в формировании государственной системы массового образования в Англии (конец XVIII – 60-е гг. ХIX в.). Скачать...
Перзашкевич О. В. Буддизм в эпоху правления Ашоки Маурья (на примере Большого наскального эдикта № 4). Скачать...
Прохоров А. А. О туровских преданиях. Скачать...
Рассадин С. Е. «Samo serce sіowiańszczyzny», или сюрпризы так называемой славянской прародины. Скачать...
Рэвяка К. А. Палкаводзец Пір у антычнай традыцыі і гісторыі. Скачать...
Сальков А. П. Трансильванская проблема в советско-румыно-венгерских отношениях (август 1944 – май 1945 г.). Скачать...
Смирнова Е. Д. К изучению повседневной истории средневековой Чехии: Карл IV Люксембург и его императорская / королевская резиденция замок Карлштейн. Скачать...
Старовойтов М. И. Особенности развития национальных движений и осуществления национально-государственной политики в Беларуси и Украине (первая треть ХХ в.). Скачать...
Фядосік В. А. Узнікненне Рыма ў старабеларускім перакладзе «Рымскага летапісца». Скачать...
Шупляк П. А. Германские профсоюзы в период становления Веймарской республики. Скачать...

АРХЕАЛОГІЯ І ЭТНАЛОГІЯ

Загорульский Э. М. Проблема датирования начала славянского этногенеза. Скачать...
Захаркевич С. А. Социальный статус этнических меньшинств Беларуси в XIV–XVIII вв. Скачать...
Навагродскі Т. А. Выданне «Беларусы» і яго ўклад у этналагічнае вывучэнне Беларусі. Скачать...
Рагачевич Н. В. Белорусское национальное меньшинство в Польше и польско-белорусское культурное сотрудничество на рубеже веков. Скачать...
Церашковіч П. У. Фарміраванне ўкраінскай і беларускай нацый у ХІХ – пачатку ХХ ст.: параўнальны аналіз сацыяльных рэсурсаў. Скачать...

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

Болебрух А. Г. Державное величие и человеческая судьба («Медный всадник» А. С. Пушкина и его источниковая значимость). Скачать...
Гончарова Н. А. Формирование межкультурной компетенции в обучении латинскому языку. Скачать...
Латушкін А. М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914–1941 гг.). Скачать...
Кабярэц І. У. Грамадскія арганізацыі Беларусі ў 60–90-я гг. ХІХ ст.: вынікі крыніцазнаўчага вывучэння. Скачать...

ПІЧЭТАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

Яноўскі А. А. Беларускі перыяд жыцця і дзейнасці У. І. Пічэты (аб увядзенні ў навуковы ўжытак звестак з яго «крымінальнай справы»). Скачать...
Козляков В. Е. Неонародничество об идеях славянского единства (начало ХХ в. – конец 20-х гг.). Скачать...
Сушкевич Л. П. Византия и славяне в трудах академика В. И. Пичеты. Скачать...
Гужалоўскі А. А. Праект рэарганізацыі музейнай сеткі БССР В. Ю. Ластоўскага. Скачать...
Гулюк М. А. Педагогическое образование в белорусских губерниях в начале ХХ в.: Витебский и Могилевский учительские институты. Скачать...
Ершова О. И. Развитие начального народного образования в Виленском учебном округе в 70–90-е гг. XIX в. Скачать...
Iофе Э. Р. Навуковая спадчына К. І. Кернажыцкага. Скачать...
Карасева Е. А. Славистика в научном творчестве Владимира Ивановича Пичеты. Скачать...
Литвиновская Ю. И. Изменения в настроениях крестьянства после войны 1812 г. Скачать...
Меньковский В. И. Англо-американская россика и советика на рубеже ХХ–XXI вв. Скачать...
Сергеенкова В. В. Подготовка и социальный статус учителей начальных школ в России (60–70-е гг. XIX в.). Скачать...
Сидорцов В. Н. Историография и методы социальных наук: к постановке проблемы. Скачать...
Сугако Н. А. Обоснование теории «официальной народности» в трудах М. П. Погодина. Скачать...
Шутова О. М. Наследие модернизма в постмодернистской версии: возвращение Г. Башляра. Скачать...

ХРОНІКА ЖЫЦЦЯ ФАКУЛЬТЭТА

Международная научная конференция «Восточная Европа в древности и средневековье» (А. А. Егорейченко). Скачать...
Акт гістарычнай справядлівасці (У. Ф. Ладысеў). Скачать...
Исторический факультет БГУ глазами студента 70—80-х гг. XX в. (С. А. Пуйман). Скачать...

ЮБІЛЕІ

Эдуард Михайлович Загорульский (А. Н. Ваганова, А. А. Егорейченко, В. А. Теплова). Скачать...

РЭЦЭНЗІІ

Высоцкая Н. Ф. Грицкевич В. П. , Гужаловский А. А. История музеев мира.
Федосик В. А. Меньковский В. И. Власть и советское общество в 1930-е годы: англо-американская историография проблемы.

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ

Дысертацыі, абароненыя супрацоўнікамі і аспірантамі гістарычнага факультэта БДУ у 2003–2004 гг.

СТАРОНКІ ПАМЯЦІ

Уладзімір Пятровіч Емяльянчык.
Уладзімір Мікалаевіч Міхнюк.
Сергей Вадимович Позняк.
Людмила Петровна Сушкевич (Беляева).

 

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика