Главная

Факультет

Идеологическая и воспитательная работа

Учебный процесс

Студентам

Наука

Абитуриенту

2 выпуск

2 выпуск. Працы гістарычнага факультэта БДУ

 

Працы гістарычнага факультэта БДУ.
Выпуск 2.

Працы гістарычнага факультэта БДУ. Выпуск 2.Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2007. — 302 с.

ISBN 978-985-700-8.

У другім выпуску "Прац гістарычнага факультэта БДУ" (першы выпуск выйшаў з друку ў 2006 г.) прадстаўлена разнастайная тэматыка гістарычных даследаванняў у рубрыках "Айчынная гісторыя", "Хроніка жыцця факультэта", "Меркаванні", "Рэцэнзіі", "Абарона дысертацый".

Зборнік прызначаны для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў гуманітарных спецыяльнасцей, усіх, каго цікавіць развіццё гістарычнай навукі ў Беларусі

 

 

 

 

 

ЗМЕСТ

АЙЧЫННАЯ ГІСТОРЫЯ

Кохановский А. Г. Белорусская интеллигенция: самоопределение и этапы становления в ХІХ – начале ХХ в. Скачать...
Коршук У. К. Беларуская сацыялістычная грамада: стварэнне і дзейнасць. Скачать...
Ладысеў У. Ф. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (1918–1920 гг.). Скачать...
Лойка П. А. Леў Сапега: грамадская згода, дыктатура права, абарона дзяржаўнай цэласнасці. Скачать...
Луговцова С. Л. Участие шляхты в комплектовании состава судебных учреждений Беларуси в конце XVIII – начале XIX в. Скачать...
Лукашэвіч А. М. Чыншавая шляхта Беларусі ў ваенных планах Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1812 г.). Скачать...
Махоўская І. С. Радзінны рытуал у беларускай традыцыі: структура і мэты. Скачать...
Малыхіна Л. Ю. Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БНР. Скачать...
Соколов М. Н. Стипендиальное обеспечение студенчества вузов Беларуси в 1920-е гг. Скачать...
Филатова Е. Н. Политика царского правительства на Беларуси (1772–1860 гг.): историография проблемы. Скачать...
Черепица В. Н. Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) и Гродненщина. Скачать...
Швед В. В. Расійскае біблейскае таварыства на Гродзеншчыне. Да гісторыі канфесійнай палітыкі царызму. Скачать...
Яноўская В. В. Указ 17 красавіка 1905 г. «Аб замацаванні пачаткаў верацярпімасці» ў сучаснай гістарычнай традыцыі. Скачать...
Яноўскі А. А. Імёны ў летапісе Беларускага універсітэта. Скачать...

ХРОНІКА ЖЫЦЦЯ ФАКУЛЬТЭТА
Міжнародная навуковая канферэнцыя,
прысвечаная 70-годдзю А. П. Ігнаценкі

Сосна У. А. Навуковая спадчына А. П. Ігнаценкі. Скачать...
Азаронак С. Р. Праблема зместу гiстарычнай адукацыі на Беларусi ў 70-я гг. ХХ ст. Скачать...
Гарбачова В. В. Беларусь і «Вялікая эміграцыя» (1830–1860-я гг.). Скачать...
Грыбко І. Л. Гарадскія выбарчыя сходы на Беларусі ў 70–90-я гг. ХІХ ст. Скачать...
Дашкевіч А. Л. Палітычныя правы чалавека і маладзёжны рух на Беларусі ў 30–50-я гг. ХІХ ст. Скачать...
Дзянісава А. Р. Развіццё асветніцкай і адукацыйнай дзейнасці праваслаўных манастыроў у Турава-Пінскім рэгіёне (XII – першая палова XVII ст.). Скачать...
Дубовик А. К. Исторический опыт становления социального партнерства в Беларуси. Скачать...
Казакова Т. П. Грамадска-палітычныя падзеі першай паловы XV ст. у творчасці Грыгорыя Цамблака. Скачать...
Казакоў Л. Ю. Валочная памера ва ўладаннях каралевы Боны і яе значэнне ў далейшай рэарганізацыі сельскай гаспадаркі. Скачать...
Килбас А. А. Материальная культура привилегированного сословия в Беларуси XIV—XVI вв. (европейский контекст). Скачать...
Карповіч Н. В. Колькасць і склад хрысціянскага духавенства Беларусі паводле перапісу насельніцтва 1897 г. Скачать...
Кныш В. В. Прастытуцыя ў Беларусi ў канцы XIX ст.: аналiз статыстычных дадзеных. Скачать...
Кузнецова А. В. Создание Белорусского учебного округа. Скачать...
Лепеш О. В. Комитет западных губерний (1831–1848 гг.): обстоятельства создания и механизм действия. Скачать...
Литвинов П. А. Проблема статистики польского населения на Гомельщине в 1897–1926 гг. Скачать...
Маскевіч Г. І. Адлюстраванне сацыяльнага статуса сялянства Беларусі ў вясельнай і пахавальнай абраднасці ХІХ ст. Скачать...
Навагродскі Т. А. Крыніцы этналагічнай навукі. Скачать...
Нарэйка Т. І. Праблемы гістарыяграфіі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх землях. Скачать...
Сумко А. В. Фармiраванне кнiгавыдавецкай сiстэмы ў БССР на працягу 1920–1930 гг. Скачать...
Сяменчык М. Я. Некаторыя асаблівасці жыцця яўрэяў у Беларусі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. Скачать...
Шніп М. А. Пытанне уніі ў стасунках Вялікага княства Літоўскага і Польскага Каралеўства ў пачатку ХVІ ст. Скачать...
Шумский И. И. Основные направления реформирования системы социального страхования США в 90-е гг. XX в. Скачать...
Шупляк С. П. Главные центры паломничеств христиан Запада в период средневековья. Скачать...
Церашковіч П. У. Да пытання аб этнічнай ідэнтычнасці М. Баброўскага і І. Даніловіча. Скачать...

МЕРКАВАННІ

Кулеш Л. Н., Осипова Л. А. Об изучении курса «История Беларуси в контексте мировой цивилизации». Скачать...
Медяник В. И. ОБСЕ — европейский механизм защиты прав меньшинств. Скачать...
Романовский И . Ф. Современные политические партии Беларуси: генезис, динамика развития, проблемы. Скачать...
Чуешов В. И. Об исторических уроках становления бизнеса в Беларуси. Скачать...

РЭЦЭНЗІІ

Иоффе Э. Г. История России. ХХ век: учеб. пособие / О. А. Яновский, С. В. Позняк, В. И. Меньковский и др. Скачать...

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ

Диссертации, защищенные сотрудниками и аспирантами исторического факультета БГУ в 2005 г.

 

president      miedu    pravo     bsu     universitet     banner gun rus

br   brsmmgi   mr   fpb   szh   GK

105konst   

Контакты

220037, г. Минск, ул. Менделеева, д. 36
тел. +375 17 360-09-14
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. План проезда

График работы:
понедельник–пятница 8.20–20.30
суббота 08.20–14.30

Яндекс.Метрика